Kernow Dash It

2011 Quarter Horse kanca

 

amber champagne (pezsgő színű, pej alapon)

 

HERDA N/N

GBED N/N

PSSM1 N/N

MH N/N

HYPP N/N

 

 

Ee AA CHch

Származása itt!

 

Gold champagne roan színű méncsikó Kernow Star Remy-től 2018-ban

        QUARTER HORSE KANCÁINK

 

        2001 fekete Quarter Horse kanca

 

        1998 dun Quarter Horse kanca

 

 

        2011 pezsgő Quarter Horse kanca